Prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta

Do dorobku naukowego prof. J. Pluty należy ponad 100 publikacji w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym: 42 oryginalne prace eksperymentalne; badania z zakresu oceny czystości chemicznej i mikrobiologicznej różnych postaci leku; oceny aktywności biologicznej nowo zsyntetyzowanych substancji; badania wzajemnych oddziaływań preparatów leczniczych; technologii postaci leku.

Prof. J. Pluta pełnił funkcję dziekana Wydziału Farmaceutycznego AM we Wrocławiu. W latach 1996-1999 był organizatorem i koordynatorem krajowego Programu TEMPUS JEP 11383-96, pt. ?Zarządzanie lekiem w aptece”, w tym organizatorem i współorganizatorem 12 sympozjów międzynarodowych z zakresu farmacji szpitalnej. Od 1995 roku jest organizatorem i kierownikiem Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego AM. Należy do Komitetu Redakcyjnego ?Farmacji Polskiej”, Rady Naukowej polskiej edycji „Münchener Medizinische Wochenschrift” oraz Komisji Technologii Postaci Leku Komitetu Nauki o Leku PAN. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz kierownika Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Profesor_Janusz_Pluta
Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny). Dyplom i tytuł zawodowy magistra farmacji uzyskała w 1974 r. na kierunku technologicznym, doktoryzowała się i habilitowała na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi. W 2008 roku uzyskała tytuł profesora nauk farmaceutycznych.

Staże naukowe m. in. w Polskiej Akademii Nauk oraz na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, Kanada, oraz profesor wizytujący w Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie, Niemcy.

Pracę zawodową podjęła na uczelni, której jest absolwentką, poczynając od stanowiska asystenta naukowo-technicznego oraz kolejno asystenta i adiunkta. W latach 2001-2014 kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Od czerwca 2014 r. kierownik Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej. W latach 2002-2008 prodziekan ds. kształcenia podyplomowego. W latach 2008-2016 dziekan dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Działalność dydaktyczna: promotor 9 doktoratów i licznych prac magisterskich. Recenzent wielu rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i dokumentów na tytuł profesora.

W pracy naukowej podejmuje problematykę badawczą z zakresu chemii farmaceutycznej i chemii medycznej oraz radiofarmacji. Autorka i współautorka licznych publikacji, współautorka 20 patentów. Recenzent artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej. Organizatorka wielu konferencji naukowych. Członek Towarzystw Naukowych. Laureatka wielu nagród rektorskich i ministerialnych.

Prof. Elżbieta Mikiciuk-Olasik jest odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

 mikic
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski

Członek Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Autor licznych publikacji naukowych. Wiceprzewodniczący Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, przez 2 kadencje był wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Fizjologicznych (obecnie członek) oraz przewodniczącym Komisji Farmakologii PAN, prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą AM, wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (członek honorowy). Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, członek założyciel i były przewodniczący Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (członek honorowy).

W latach 2004-2012 członek i przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG) (?liaison scientist? w Polsce). Od 1998 r. Konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej. Członek wielu zespołów naukowych m.in. Zespołu Nauk Medycznych KBN V kadencji, Rady Nauki MNiSW, Komisji Badań na rzecz Rozwoju Nauki, Zespołu zadaniowego ds. oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zespołu ds. Badań Własnych Uczelni, Zespołu Specjalistycznego do Oceny Czasopism Naukowych.

Zainteresowania naukowe: mechanizmy działania środków farmakologicznych oraz czynników wpływających na działanie leków. Badania związane z farmakologią kliniczną chorób układu pozapiramidowego, stwardnienia rozsianego i udaru mózgu.

andrzej_czonkowski
Prof. dr hab. n. farm. Anna Wiela-Hojeńska

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu, konsultant wojewódzki ds. farmakologii klinicznej dla Województwa Dolnośląskiego.Pełni funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, Komisji Farmakologii i Farmacji Klinicznej oraz Terapii w Komitecie Terapii i Nauk o Leku PAN oraz Grupy eksperckiej Farmakoterapeutycznej Komisji Farmakopei.

Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Przedmiotem jej działalności naukowej są badania farmakologiczno-kliniczne związane z problemem indywidualizacji i optymalizacji farmakoterapii, dotyczące zwłaszcza: monitorowania niepożądanych działań leków, w tym interakcji, patofarmakokinetyki, farmakogenetyki, terapii monitorowanej stężeniami leków w organizmie.

Za swojego mistrza uważa prof. dr hab. Krystynę Orzechowską-Juzwenko.

Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka

Jest kierownikiem Zakładu Chemii Leków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2007 roku należy do Komitetu Terapii i Nauki o Leku PAN. W latach 2001-2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Farmaceutycznego AM w Białymstoku, od 2008 do 2010 był członkiem Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki a w latach 2010-2012 członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki.

W swojej karierze naukowej prof. J. Pałka odbył staże w: Narodowym Instytucie Zdrowia, Bethesda, USA (1986-1988, 1990-1992); Instytucie Biochemii im. Maxa Plancka, Monachium, Niemcy (1990); Narodowym Instytucie Raka, Frederick, USA (1997, 2001).

Prof. J. Pałka posiada dorobek naukowy z zakresu molekularnych mechanizmów zaburzeń metabolizmu komórkowego w przebiegu wielu chorób, identyfikacji punktów uchwytu potencjalnej farmakoterapii oraz oceny molekularnych mechanizmów działania leków.

Profesor_Palka_2
Dr n. farm. Renata Pawlak-Morka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych oraz Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera technologii związków biologicznie czynnych.

Od ponad 11 lat związana jest z branżą farmaceutyczną. Posiada doświadczenie badawczo-naukowe z zakresu substancji biologicznie czynnych, wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym oraz produktów leczniczych, zdobyte m. in. w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Laboratorium Chemii Bioorganicznej i Bionieorganicznej na Uniwersytecie Sorbony w Paryżu.

W latach 2005-2008 w Dziale Badawczym Chemii Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych ?Polfa? S.A. odpowiadała za prowadzenie badań literaturowych, patentowych oraz laboratoryjnych nad syntezą antybiotyków makrolidowych, pochodnych polimyksyn i cefalosporyn. Jest współtwórcą zgłoszenia patentowego ?Method for synthesis and isolation of des-azithromycin?. Pracując w latach 2008-2015 w Bioton S.A., jednym z wiodących koncernów farmaceutycznych specjalizujących się w produkcji biotechnologicznych produktów leczniczych, odpowiedzialna była za rozwój insuliny ludzkiej oraz jej analogów zgodnie z wytycznymi EMA / FDA, w szczególności transfery technologii, współpracę z międzynarodowymi jednostkami badawczymi prowadzącymi zarówno badania fizykochemiczne jak i biologiczne, prowadzenie konsultacji w zakresie strategii rejestracyjnej. Brała czynny udział w procedurach Scientific ? Advice w Agencjach tj. MPA, MHRA, EMA oraz FDA. Ukończyła szereg krajowych i zagranicznych szkoleń. Aktualnie Dyrektor Rozwoju Produktów w Gedeon Richter Polska.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.

fdh
Prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak

(nie bierze udziału w obradach Komisji Konkursowej VI edycji Lidera Nauk Farmaceutycznych)

Prodziekan ds. Studenckich i kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2001 roku pełni funkcję wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie farmacji. Jest członkiem Zespołu Ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia ds. programów specjalizacji z farmacji klinicznej i farmacji szpitalnej oraz Rady Programowej Studium Kształcenia Podyplomowego WF AmiKM.

W latach 2001-2004 prof. E. Grześkowiak był krajowym koordynatorem Europejskiego Programu Leonardo da Vinci CAMROQ. Ponadto, pełnił funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego XVIII Naukowego Zjazdu PTFarm. Obecnie jest członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych licznych konferencji krajowych i zagranicznych.

Prof. E. Grześkowiak odbył staże naukowe m.in. w: Laboratoire de Chimie Génerale et Minérale Faculté de Pharmacie Université de Montpellier I (1993); Centre de Formation et Récherche en Oenologie Univ. de Montpellier (1996); Centre Hospitalier Universitaire de Liege (1997); Laboratoire de Pharmacie Galenique Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Univ. Rénes Descartes ParisV, (1998); Centre de Formation et Récherche en Oenologie Univ. de Montpellier I (1999); Laboratorie de Chimie Analytique Univ. de Montpellier I (2000); Laboratoire de Pharmacie Galenique, Pharmacie Clinique et Biopharmacie Univ. Rennes I (2001).

Edmund_Grzeskowiak2